Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
close
Regulamine-Konsulat
Skip Navigation Links Wersja językowa

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez MSZ oraz urzędy konsularne w systemie e-Konsulat

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2).

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, natomiast wykonującym obowiązki administratora jest kierownik właściwego urzędu konsularnego.
 2. W MSZ i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  Dane kontaktowe IOD:
  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
  adres  e-mail: iod@msz.gov.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu złożenia wniosku o przyznanie wizy Schengen lub krajowej, w związku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Wizowy oraz ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu umówienia wizyty w urzędzie konsularnym i realizacji przez konsula RP zadań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne oraz przepisach szczególnych.
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane zawarte we wniosku wizowym oraz dane niezbędne do umówienia wizyty w urzędzie konsularnym.
 5. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 4 zostały przekazane przez osobę umawiającą wizytę w urzędzie konsularnym lub osobę działającą w jej imieniu.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 dni po wskazanym terminie wizyty a następnie zostaną usunięte z systemu e-Konsulat.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umówienia wizyty w urzędzie konsularnym poprzez system e-Konsulat oraz jest konieczne do rozpoczęcia procedowania z wnioskiem wizowym.
 8. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych. Dostęp do danych posiadają uprawnieni pracownicy MSZ i placówek zagranicznych.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. Dane zawarte we wniosku wizowym będą dalej przetwarzane zgodnie z procedurą ubiegania się o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej, cofnięcia, unieważnienia lub przedłużenia okresu jej ważności lub ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy.
 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz w art. 21 (prawo do sprzeciwu), o ile będą miały zastosowanie.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
 12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Stawki 2
  00-193 Warszawa


(c) Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Regulamin | RODO |